Przejdź do treści

8 marca, 2024

Pod koniec lutego wykonawca złożył do Starostwa Powiatowego w Kielcach materiał na Naradę Koordynacyjną (dawniej Zespół Uzgadniania Dokumentacji ZUD). Złożenie dokumentacji oznacza, że faza projektowa dobiega końca i znany jest już przebieg planowanych sieci energetycznych, teletechnicznych, wodnych oraz cieplnych, a także plan sytuacyjny drogi, skrzyżowań, rond i tuneli. Przedłożony zainteresowanym stronom, urzędom, gestorom sieci materiał będzie podlegał ostatecznym korektom i uzgodnieniom przed złożeniem dokumentacji projektowej z wnioskiem o uzyskanie decyzji ZRID.