Przejdź do treści

Krótki opis inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie grodzkim kieleckim, na obszarze gminy Kielce. Budowa odcinka S74 Kielce od węzła Kielce Zachód (bez węzła) do węzła Kielce Bocianek na skrzyżowaniu z DK73 ma na celu rozwiązanie kwestii przepustowości i płynności ruchu, przy przejeździe przez aglomerację kielecką, poprzez likwidację tzw. wąskiego gardła, jakim jest przejazd przez centrum Kielc a w konsekwencji skrócenia czasu przejazdu oraz zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu i komfortu przejazdu.

Przedmiot Kontraktu objętego umową Nr 10/1/RR/2022/202 z dnia 24 stycznia  2023 r. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla odcinka S74 Przełom/Mniów – Kielce, odc. Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód) – Kielce (DK73)

Kalendarium

– Zrealizowane – Aktualne – Przyszłe
1. Okres projektowania
2. Okres wykonywania Robót
3. Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu

Inwestycja obejmuje w szczególności:

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji,
 2. Roboty przygotowawcze,
 3. Roboty drogowe obejmujące w szczególności:
  • budowy odcinka drogi S74 o długości ok. 5,010 km,
  • budowy węzłów drogowych:
   • Kielce Herby,
   • Kielce Skrzetle,
   • Kielce Bocianek – rozbudowa,
  • budowa dróg równoległych do obsługi przyległego terenu R 1 do R 9 o łącznej długości ok. 10,51 km
  • budowa łącznika między ulicą Transportowców i ulicą Żelaznogórską wraz z rondem na włączeniu do istniejącego układu ulicznego/drogowego o długości ok. 0,413 km,
  • budowa dróg poprzecznych dla zapewnienia obsługi przyległego terenu  w relacji N-S (północ – południe) DP 1 do DP 14 o łącznej długości ok. 2,106 km,
  • przebudowa istniejącej sieci drogowej w zakresie kolizji z budowaną drogą ekspresową
  • budowa i przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
  • budowa przejazdów awaryjnych w ciągu S74 oraz wjazdów awaryjnych,
  • budowa systemu odwodnienia drogi ekspresowej, dodatkowych jezdni i przyległego terenu,
  • budowa urządzeń ochrony środowiska a w tym szczególnie:
   • zabezpieczenia akustyczne,
   • przepusty ekologiczne wraz z niezbędnym ogrodzeniem naprowadzającym,
   • ogrodzenie drogi ekspresowej,
   • ekrany przeciwolśnieniwe,
   • zieleń drogowa,
  • budowa infrastruktura techniczna dla obsługi drogi ekspresowej min. takiej jak:
   • sieci energetyczne i oświetlenie drogi,
   • sieci wodociągowe dla zabezpieczenia p.poż. tuneli,
   • sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi dla odwodnienia drogi S74 jak i pozostałych dróg/ulic wybudowanych w ramach Zadania,
  • przebudowa urządzeń i sieci naziemnych i podziemnych kolidujących z drogą ekspresową,
  • budowę kanalizacji teletechnicznej na potrzeby Zamawiającego,
  • budowę Systemu Zarządzania Ruchem,
  • udrożnienie i oczyszczenie istniejących urządzeń melioracyjnych, w zakresie umożliwiającym skuteczne odprowadzenie wód z pasa drogowego,
 4. Obiekty inżynierskie, obejmujące:
  • Budowę obiektów:
   • Wiadukt WD-1 w ciągu przejazdu/łącznika między ulicą Transportowców a ulicą Żelaznogórską,
   • Wiadukt WD-2A w ciągu ulicy Hubalczyków (obiekt węzła Kielce Herby),
   • Wiadukt WD-2B w ciągu ulicy Hubalczyków (obiekt węzła Kielce Herby),
   • Tunel T-1 w ciągu S74, długości ok. 200 mb,
   • Wiadukt WD-4A w ciągu ulicy Zagnańskiej ( obiekt węzła Kielce Skrzetle),
   • Wiadukt WD-4B w ciągu ulicy Zagnańskiej ( obiekt węzła Kielce Skrzetle),
   • Obiekt hydrotechniczny OH-1 (do częściowej przebudowy),
   • Przejście podziemne PP-1 (istniejące przejście pieszo-rowerowe do przebudowy),
   • Tunel T-2 w ciągu S74 między ulicą Klonową a ulicą Warszawską,
   • Wiadukt WD-7 w ciągu ulicy Warszawskiej (jezdnia wschodnia),
   • Kładka dla pieszych KD (istniejąca kładka dla pieszych – do przebudowy w zakresie pochylni dla osób niepełnosprawnych),
   • Estakada ES-11 A – wiadukt w ciągu Alei Solidarności (obiekt rozbudowywanego węzła Kielce Bocianek),
   • Estakada ES-11 b – wiadukt w ciągu Alei Solidarności (obiekt rozbudowywanego węzła Kielce Bocianek),
   • Mury oporowe – w obrębie dojazdów do tuneli, wiaduktów i łącznic,
  • Przebudowa obiektów inżynierskich:
   • Wiadukt kolejowy WK-1 w ciągu łącznicy kolejowej Kielce Piaski – Kielce Herby,
   • Wiadukt kolejowy WK-2 w ciągu dwutorowej linii kolejowej Nr 8.